As Vietnamese is a tonal language (with six different tones), the particular tone used determines the meaning of a word. As the same word can mean many different things depending on the tone it is a difficult language to grasp but the locals will certainly appreciate your efforts!
The following words and phrases are spelled phonetically to help you with pronunciation.

 

Chàohỏivàtạmbiệt

ENGLISH

Greetings and Farewells

PHIÊN ÂM

Transcription

Xin chào

Hello 

Seen chou

Chào bạn

Good morning

Good afternoon
Good evening               

Chou barn    

Bạn tên là gì?       

What is your name? 

Barn ten lar zee?  

Tạm biệt

Good bye

Tarm bet

Hẹn gặp lại

See you again 

Hen gup li 

Trả lời Có/Không

Yes/No Words

Transcription

Yes  

Ko

Đúng vậy

Yes, it is
Yes, it's true

Doongvay

Không, không phải

It's not true

Khong, khong fi

Vâng, tôi hiểu

Yes, I see 

Verng toy hew 

Tôi không biết

I don't know 

Toy khong bet 

Cụm từ lịch sự

Polite Phrases

Transcription

Cảm ơn

Thank you 

Karmern

Cảm ơn nhiều lắm

Thank you very much

Karm-ernnhewlum

Không có gì đâu!

You are welcome! 

Khongko zee dow! 

Xin lỗi

I'm sorry, please excuse me 

Seen loy

Xin mời

Please (as an invitation)

Seen moy

Mời vào

Please come in 

Moy vou

Cái này là gì? 

What is this? 

Ki-nay lar zee? 

Cái gì kia?

What'that? 

Ki-zeerkear? 

Cái này giá bao nhiêu? 

How much? 

Ki-nay zarbounhew? 

Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu? 

Excuse me, where is rest -room? 

Seen loy, nharve-sing er -dow? 

Xin lỗi, bến xe buýt ở đâu?

Excuse me, where is the bus stop? 

Seen loy, ben se-beet er-dow? 

Làm ơn chỉ cho tôi đường đi đến...? 

Can you show me the way to...?

Larm-erncheecho- toy dong dee-den...? 

Câu cầu khiến và cảm thán

Commands and Exclamations

Transcription

Đắt quá! 

That is too expensive! 

Dutkwor! 

Rẻ hơn được không? 

Can you make it cheaper?

Reehernderkkhong? 

Cướp!Cướp! 

I've been robbed!

Kerp! Kerp! 

 

~ HAVE A NICE TRIP ~

Related Posts

1. Visa
1. Visa
13. Travel insurance
13. Travel insurance
12. Tip and Gratuities
12. Tip and Gratuities
11. Method of payment
11. Method of payment